1. Navn

Stoholm Square Dance Club.

2. Formål

At tilbyde square dance.

2a Klubben kan optage både aktive og passive medlemmer.

Passive medlemmer har interesse for Square dance, men ønsker ikke at danse. De kan deltage i klubbens andre arrangementer, men har ikke stemmeret

3. Hjemsted

Stoholm.

4. Generalforsamling

4a Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel, ved bekendtgørelse i Fjends Bladet, eller skriftligt til alle medlemmer, samt ved opslag på danse aftener 1 mdr. før.

4b Stemmeberettigede er medlemmer der er fyldt 16 år.

4c Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab forgodkendelse, samt fremlæggelse af budget for kommende år

4. Fastsættelse af kontingent for aktive og passive medlemmer.

5. Indkomne forslag

6. Valg: Forslag af kandidater til bestyrelsen kan ske mundtligt.

2 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år i lige år.

3 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år i ulige år.

1 suppleant for 1 år.

1 revisor for 1 år.

1 revisorsuppleant for 1 år.

2 x 2 fanebærer for 1 år

7. Eventuelt

4d Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

4e Alle personvalg til bestyrelsen sker ved skriftligt afstemning, ved flere opstillede kandidater. Vælges kan kun medlemmer af foreningen.

4f Vælges kan kun personer der er til stede ved generalforsamlingen, eller har givet skriftligt tilsagn om at lade sig opstille.

4g Alle afgørelser afgøres ved simpelt flertal, ændringer af vedtægter kræ-ver dog mindst 2/3 af de fremmødte.

5. Ekstraordinær generalforsamling

5a Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når mindst 25 % af medlemmerne fremsætter begrundet ønske om det, eller når bestyrelsen finder det nødvendigt.

5b Ønske om ekstraordinær generalforsamling skal fremsendes skriftligt til formanden. Formanden har herefter pligt til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, senest 14 dage efter ønsket er fremsendt.

Ved indkaldelse gælder samme regler som ved ordinær generalforsamling. Ethvert lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

6. Bestyrelsens arbejde

6a Bestyrelsen konstituerer sig selv.

6b Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

6c Bestyrelsen nedsætter de for arbejdet nødvendige underudvalg.

6d Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlingerne, øvrige møder og vigtige begivenheder inden for foreningen.

6e Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil, og fører de nødvendige forhandlinger med offentlige myndigheder, samarbejdende organisatio-ner m.v.

7. Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden i foreningen sammen med et medlem af bestyrelsen. I tilfælde af formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden sammen med et medlem af foreningen.

8. Regnskab

Foreningens regnskab følger kalenderåret. Regnskabet revideres af revisoren.

9. Opløsning

9a Beslutning om opløsning af foreningen træffes på 2 af hinanden følgen-de generalforsamlinger med mindst 8 dages mellemrum.

9b På den første generalforsamling skal opløsningen godkendes ved, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for. Ved den anden generalforsamling er almindeligt stemmeflertal tilstrækkelig til vedtagelse af foreningens opløsning.

9c I tilfælde af foreningens opløsning, skal en evt. formue anvendes til almennyttige formål.

Stoholm Square Dance Club blev stiftet den 16. Maj 2000 ved stiftende gene-ralforsamling på Stoholm Skole.

Ændret på generalforsamlingen d. 05. marts 2002

Ændret på generalforsamlingen d. 11. marts 2003

Ændret på generalforsamlingen d. 08. marts 2005

Ændret på generalforsamlingen d. 10. marts 2009

Ændret på generalforsamlingen d. 15. marts 2011

Stoholm Square Dance Club | Stoholm Vandrerhjem, Søndergade, 7850 Stoholm  | stoholmsdc@gmail.com